چگونه شناسه ایرنیک ثبت کنم؟

چگونه شناسه ایرنیک ثبت کنم؟

15 مه 16

شما هنگامی که قصد ثبت دامنه های ملی(IR.) را دارید پس از گرفتن whois و اطمینان از در دسترس بودن دامنه وارد صفحه ای می شوید که از شما شناسه ایرنیک می خواهد .اگر تا به حال دامنه ی ملی ثبت نکرده اید نیاز به ساخت شناسه دارید.بدین منظور  به سایت NIC.ir مراجعه کنید. در صفحه نخست بر روی گزینه...